Onze visie:

Op de Da Costaschool streven we ernaar dat elk kind met plezier naar school komt. De leerkrachten kennen de kinderen, niet alleen in de eigen groep, maar binnen de hele school. Kinderen voelen zich gezien en gehoord; leerkrachten en ouders werken fijn samen en stellen het kind de juiste vragen zodat het zich op het gemak voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. In ons onderwijs is onze protestants christelijke identiteit voelbaar en zichtbaar en we volgen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind goed.

Het klimaat op school is veilig. Kinderen hebben vertrouwen in elkaar en in de leerkracht. Kinderen werken op het eigen niveau, soms in groepjes, soms individueel, binnen en buiten de groep. De drempel om de klas binnen te komen is laag;  de deur staat vaak open voor elkaar. Kinderen zijn gewend om op een rustige toon samen te overleggen en binnen de school te bewegen. Tijdens de les, leswisselingen, bij het overblijven, bij de kinderraad.

Op de Da Costaschool wordt gewerkt in horizontale groepen, waarbinnen een ieder op het eigen niveau werkt. Bij de jongsten is bewust gekozen voor een combinatie van groep 1  en 2 in kleinere groepen. De resultaten worden gemonitord en per periode wordt vastgesteld voor welke kinderen een nieuwe aanpak nodig is, eventueel met ondersteuning. Kinderen kunnen extra of op een andere wijze instructie krijgen, passend bij de leer- of ontwikkelbehoefte. De leerkracht geeft heldere instructie en gebruikt activerende werkvormen waarbij kinderen ook actief samen leren.

Naast leren lezen en schrijven, taal en rekenen hechten we veel waarde aan het ontwikkelen van creatief en kritisch denken, aan ICT vaardigheden en mediawijsheid, aan spel en beweging. In onze reguliere lessen, bij de workshops en in de groepsoverstijgende verdiepingsgroep wordt aandacht besteed aan brede talentontwikkeling. In het zelfstandig werken, het leren plannen en organiseren is een doorgaande lijn zichtbaar en we maken dagelijks gebruik van digitale leermiddelen.

De leerkrachten werken samen aan de vormgeving van actuele onderwijsinhoud en de organisatie ervan. Zij inspireren elkaar, hebben een eigen stijl en zorgen voor een herkenbare structuur zodat kinderen weten wat van hen wordt verwacht. Samen met medewerkers en schoolleiding worden taken verdeeld in een open sfeer waarbij vertrouwen in elkaar de leidraad vormt.

Kinderen en leerkrachten voelen zich thuis op de Da Costaschool. Ook de ouders voelen zich welkom, zij zijn onze ambassadeurs. Voor ons is het belangrijk dat kinderen en ouders in hoge mate tevreden zijn over onze school!