Klachtenprocedure
Ons schoolbestuur is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Primair en
Voortgezet Onderwijs, ingesteld door de Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk
Onderwijs. Het is natuurlijk mogelijk dat u het op school ergens niet mee eens bent.
Uiteraard gaat u hiermee eerst naar de groepsleerkracht of de directeur. Mocht u niet tot
een oplossing komen, dan kunt u het probleem voorleggen aan de ouder-contactpersoon
van de school. Dit is bij ons met ingang van schooljaar 2021-2022 Jaëla Bos, moeder
van Elias en Thirza. Zij maakt een afspraak voor een gesprek en helpt bij eventueel doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van het bestuur. Haar telefoonnummer is: 06-13436139

Het reglement van de landelijke klachtencommissie
is op school in te zien. Het bevoegd gezag beschikt over ten minste één
vertrouwenspersoon, die functioneert als aanspreekpunt bij klachten. Het bevoegd gezag
benoemt, schorst en ontslaat de vertrouwenspersoon. De benoeming vindt plaats op
voorstel van de benoemingsadviescommissie. De vertrouwenspersoon gaat na of door
bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de
gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager
desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van
aangifte bij politie of justitie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor
zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en
nazorg. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle
zaken, die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet, nadat betrokkene
zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd.
Landelijke klachtencommissie van de GCBO
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
T: 070-3861697
W: www.gcbo.nl